28 września 2022

Informacja o dodatku węglowym

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 ( Dz. U. z 2022 poz. 1692) o dodatku węglowym  oraz ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967) 

Informujemy, że zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami prawa w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że analogicznie do treści art. 17 ustawy o dodatku węglowym informacje o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej informujemy o możliwości osobistego odebrania informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku, w godzinach jego pracy.

Równocześnie wskazujemy, że zgodnie z zapisami ww. ustawy, dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r. wypłaca się do 30 grudnia 2022r.

Grafika pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.