Poddziałanie 4.4.2 (4.4.3) Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)

W gminie Gnojnik realizowane są dwa projekty zmierzające do ograniczenia niskiej emisji, na które w partnerstwie z innymi samorządami pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wnioskodawcą dla obydwu projektów jest Gmina Gnojnik, jako uzgodniony między samorządami lider projektu, natomiast partnerami zaangażowanymi w realizację zadań są Gminy: Borzęcin, Czchów, Dębno, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice oraz Zakliczyn.

Całkowita wartość pierwszego z projektów pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” wynosi 8 001 443,24 złotych. Na realizację tego poddziałania gminy pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 7 881 432,94 złotych. Wkład własny Beneficjenta wynosi 120 010,30 złotych. Kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła (na gaz lub biomasę) wynosi 8 000,00 złotych plus maksymalnie do 6 000,00 złotych dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego.
W wyniku realizacji projektu uzyskuje się efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 o 58,51% oraz redukcji emisji pyłu PM10 o 99,89% i PM2,5 o 99,74%.
Przed realizacją projektu emisja CO2 wynosiła 4582,766 Mg/rok, po jego realizacji wyniesie 1901,485 Mg/rok. Natomiast emisja pyłów przed realizacją projektu wynosiła odpowiednio
PM10: 16,745 Mg/rok, PM 2,5: 7,050 Mg/rok, po realizacji emisja pyłów wyniesie: PM10: 0,018 Mg/rok, PM 2,5: 0,018 Mg/rok.

Całkowita wartość drugiego z realizowanych projektów pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” wynosi 6 813 928,45 złotych. Na realizację tego poddziałania gminy pozyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 6 712 013,15 złotych. Wkład własny Beneficjenta wynosi 101 915,30 złotych. Kwota maksymalnego dofinansowania jednego kotła wynosi 8 000,00 złotych, plus maksymalnie do 1000,00 złotych na dofinansowanie instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego.
W wyniku realizacji projektu uzyskuje się efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 o 30,78% oraz redukcji emisji pyłu PM10 o 95,88% i PM2,5 o 90,71%
Przed realizacją projektu emisja CO2 wynosiła 6138,017 Mg/rok, po jego realizacji wyniesie 4248,749 Mg/rok. Natomiast emisja pyłów przed realizacją projektu wynosiła odpowiednio
PM10: 22,427 Mg/rok, PM 2,5: 9,443 Mg/rok, po realizacji emisja pyłów wyniesie: PM10: 0,924 Mg/rok, PM 2,5: 0,877 Mg/rok.

Celem projektów jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości emitowanych pyłów.
Zakończenie realizacji obu projektów zostało zaplanowane na 30.09.2021 r. Wymagany okres trwałości wynosi 5 lat – w tym czasie zakłada się monitoring prawidłowej eksploatacji instalacji grzewczej.