Gospodarka Odpadami

Zamawianie etykiet na worki pod nr tel. 14 68 69 600 wew. 41

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z uchwałą nr XXII/186/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 roku:

  • Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą poczty elektronicznej lub Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
  • Deklaracje określone przysłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2019 r. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346).

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Gnojniku nr XXII/186/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku.

  1. Urodzenia i zgony – dane w posiadaniu USC Gnojnik.
  2. Zamieszkanie na terenie innej Gminy – kopia deklaracji składanej na terenie innej gminy lub adres zamieszkania, umowa najmu mieszkania – w celu potwierdzenia w urzędzie właściwym dla nowego miejsca zamieszkania ponoszenia opłaty „śmieciowej” na terenie wskazanej nieruchomości.
  3. Wyjazd zagraniczny – dokument poświadczający zamieszkanie poza granicami Polski.
  4. Zaświadczenie z internatu, bursy, akademika – w przypadku uczniów i studentów.
  5. Pobyt dłuższy niż 1 miesiąc w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub domu opieki – zaświadczenie z właściwego zakładu lub domu opieki

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka za 1 osobę 24 złote, z ulgą na kompostownik 21 zł (2023 rok)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2024 r.

Osiągnięte przez Gminę Gnojnik poziomy recyklingu i odzysku oraz ograniczenia odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej - 10.11.2021 r.

WFOSiGW