Statut Gminy

UCHWAŁA NR XLI/377/18 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Gnojnik w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/124/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gnojnik ( Dz.Urz. Województwa Małopolskiego z 29 lutego 2016r., poz1416).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji tych organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zych