Informacje
28 września 2022

Ogłoszenie - XL Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik kadencji 2018-2023r. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w XL Sesji Rady Gminy Gnojnik w dniu 06 października 2022 r. o godzinie 8:00 w sali Domu Strażaka w Gnojniku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 26 lipca 2022r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia regulaminu parkingu funkcjonującego w systemie Parkuj i Jedź ( Park & Ride ) w msc. Gnojnik, gm. Gnojnik ( dz. 159/4, 159/6, 160/1, 160/3, 160/4 ),
  2. przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu ,,Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020’’,
  3. nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik zabudowanej działki nr 436/4 w Gnojniku,
  4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik, 
  5. wydzierżawienia Eco-Gnojnik Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojnik,
  6. zmiany uchwały Nr X/100/2019 Rady Gminy w Gnojniku z dnia z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik,
  7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022r,
  8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039.
 8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 1 półrocze 2022 roku. 
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad sesji.