Prezentacja Urzędu w Polskim Języku Migowym

Urząd Gminy Gnojnik jest  jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Gnojnik wykonuje swoje zadania w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy wynikających z przepisów prawa. Urząd działa na rzecz rozwoju Gminy Gnojnik oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców gminy. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy Gnojnik.

Pracę Urzędu reguluje Regulamin Organizacyjny. Urząd składa się z Referatów. Każdy Referat zajmuje się odrębnymi sprawami.
Urząd Gminy Gnojnik zajmuje się następującymi sprawami:

 • przygotowuje i wdraża strategię rozwoju Gminy Gnojnik,
 • obsługuje Radę Gminy Gnojnik,
 • organizuje wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe oraz referenda gminne, a także wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wybory sołtysów i ławników,
 • realizuje budżet Gminy Gnojnik,
 • zarządza mieniem komunalnym gminy, czyli obiektami użyteczności publicznej,
 • zajmuje się planowaniem przestrzennym,
 • zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska oraz ochroną przyrody,
 • prowadzi gospodarkę odpadami,
 • utrzymuje czystość i porządek na terenach publicznych,
 • zajmuje się rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem,
 • prowadzi inwestycje i remonty,
 • buduje i remontuje drogi gminne oraz chodniki,
 • pozyskuje środki finansowe na lokalne inwestycje,
 • zajmuje się podatkami lokalnymi,
 • prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,
 • wydaje dokumenty tożsamości,
 • prowadzi ewidencję ludności,
 • prowadzi ewidencję działalności gospodarczej,
 • zajmuje się ochroną zdrowia,
 • nadzoruje funkcjonowanie przedszkoli i szkół,
 • wspiera edukację przedszkolną i szkolną oraz pozyskuje środki na realizację projektów edukacyjnych,
 • zajmuje się ochroną dóbr kultury,
 • wspiera upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 • promuje Gminę,
 • wspiera lokalną turystykę oraz działalność sportową i rekreacyjną,
 • zajmuje się zarządzaniem kryzysowym oraz ochroną przeciwpożarową,
 • prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Urząd jest częściowo dostępny. Przed budynkiem są miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, a do budynku prowadzi podjazd z poręczą. Dostępna toaleta jest na parterze budynku. W Biurze Obsługi Klienta zlokalizowana jest pętla indukcyjna. Urząd Gminy nie posiada windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parterze budynku Urzędu funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta oraz Dziennik Podawczy. W tym miejscu uzyskać można informację na temat sposobu załatwienia danej sprawy. Gdy jest taka potrzeba, pracownicy realizujący usługę schodzą na parter budynku, gdzie obsługują klientów przy wyznaczonych stanowiskach. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą również skorzystać z zamkniętego pomieszczenia zlokalizowanego bezpośrednio przy Biurze Obsługi Klienta.
Żeby załatwić sprawy w Urzędzie można:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363,
 • przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
 • skorzystać z Portalu interesanta, dostępnego na stronie www.gnojnik.pl,
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: sekretariat@gnojnik.pl,
 • wysłać faks pod numer 14 686 96 00,
 • zadzwonić pod numer 14 686 96 00,
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałki od 7:30 do 16:30; we wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30; w piątki od 7:30 do 14:30.
 • osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem tłumacza. Usługa jest całkowicie bezpłatna, dostępna przez cały czas pracy urzędu i nie wymaga wcześniejszego umawiania.

Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy Gnojnik znajduje się pod adresem: www.gnojnik.pl. Podstawowe informacje dotyczące pracy Urzędu można też znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2023-01-16