Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR.

"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik"

Zadanie realizowane jest w oparciu o Umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR.

Projekt został podzielony na dwa zadania:

Pierwszym z nich jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnojnik, Uszew, Zawada Uszewska, Gosprzydowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gnojniku. Efektem tego zadania jest zaprojektowanie i wykonanie ok 23 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 8 pompowniami ścieków i zagospodarowaniem terenu wokół pompowni. W ramach tego zadania zostały zaprojektowane i  wykonane również 326  kpl  przyłączy i przepięć budynków z terenu objętego zadaniem. Docelowo w ramach realizacji przedmiotowego zadania zostały stworzone warunki do przyłączenia do kanalizacji sanitarnej dla ok. 390 gospodarstw domowych. Kolejnym elementem wykonanym w ramach przedmiotowego zadania jest zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 39,05 kW na terenie oczyszczalni ścieków w msc. Gnojnik. Instalacja ta pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej niezbędnej do obsługi oczyszczalni ścieków.

Drugim z realizowanych w ramach projektu zadań jest rozbudowa sieci wodociągowej w  msc. Gnojnik, Uszew, Zawada Uszewska, Gosprzydowa. Efektem jego realizacji jest zaprojektowanie i wykonanie ok. 32 km sieci wodociągowej, z zapewnieniem możliwości przyłączenia ok 550 gospodarstw domowych. W ramach tego zadania został również zaprojektowany i wykonany zbiornik magazynowo – wyrównawczy o V0 = 500 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stanowi 79,94% kosztów kwalifikowalnych w kwocie nie większej niż 11 127 959,76 zł. Wartość zadania wynosi 18 561 997,95 zł brutto.