Podatki

Uchwała Nr XLIX/448/2023 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2024

Uchwała Nr XLIX/449/2023 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik

Uchwała Nr XLIX/450/2023 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień

Dla celów podatkowych na 2024 rok przyjęto stawki:

  • Podatek rolny, cenę żyta obniżona przez Rade Gminy - 80,00 zł za 1 q
  • Podatek leśny, cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS - 327,43 zł za 1m3

Deklaracje podatkowe

Terminy składania deklaracji podatkowych z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej są następujące:

  • podatek od nieruchomości – do dnia 31 stycznia,
  • podatek rolny i podatek leśny – do dnia 15 stycznia,
  • podatek od środków transportu – do dnia 15 lutego.

Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Gnojnik (pokój 29) lub formie do druku poniżej:

Wzory formularzy deklaracji podatkowych w sprawach podatku: leśnego , rolnego, od nieruchomości  z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

Osoby fizyczne: 

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości płatny jest w czterech ratach w terminie  15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. 

Osoby prawne:

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Podatek leśny płatny jest do dnia 15 każdego miesiąca.
Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.


Jednorazowa płatność podatku od nieruchomosci, rolnego i leśnego jeżeli kwota podatku nie przekracza 100zł. Podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatnosci pierwszej raty
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach do dnia 15 lutego i 15 września.

Osoby fizyczne pozostające współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi opłacają podatki na zasadach obowiązujących osoby prawne.  

Konto do wpłat należności

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych winno się wpłacić na konto indywidualne podane w decyzji podatkowej bądź na konto:

Odbiorca: 
Urząd Gminy Gnojnik
32-864 Gnojnik 363
Numer rachunku odbiorcy: 
BS Brzesko Odział Gnojnik
75 9453 0009 0020 0200 0039 0002

Tytułem: podatek, nazwisko i imię podatnika, numer karty

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Referatem Finansowym Urzędu Gminy Gnojnik 14 68 69 600 wew. 29 lub osobiście w pok. 29.