Podatki

Uchwała Nr. XI/110/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok., w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik

Dla celów podatkowych na 2022 rok przyjęto stawki:

  • Podatek rolny, cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - 61,48 zł za 1 q.
  • Podatek leśny, cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS - 212,26 zł za 1m3

Deklaracje podatkowe

Terminy składania deklaracji podatkowych z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej są następujące:

  • podatek od nieruchomości – do dnia 31 stycznia,
  • podatek rolny i podatek leśny – do dnia 15 stycznia,
  • podatek od środków transportu – do dnia 15 lutego.

Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Gnojnik (pokój 29) lub formie do druku poniżej:

Wzory formularzy deklaracji podatkowych w sprawach podatku: leśnego , rolnego, od nieruchomości  z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek leśny płatny jest do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Jednorazowa płatność podatku od nieruchomosci, rolnego i leśnego jeżeli kwota podatku nie przekracza 100zł. Podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatnosci pierwszej raty

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach do dnia 15 lutego i 15 września.

Osoby fizyczne pozostające współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi opłacają podatki na zasadach obowiązujących osoby prawne.  

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Referatem Finansowym Urzędu Gminy Gnojnik 14 68 69 600 wew. 20 lub osobiście w pok. 29.