Informacje
6 grudnia 2022

Ogłoszenie - sesja Rady Gminy Gnojnik


Przewodniczący Rady Gminy Gnojnik kadencji 2018-2023r. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału
w XLI Sesji Rady Gminy Gnojnik  w dniu 13 grudnia 2022r o godzinie 14:00 w sali Domu Strażaka w Gnojniku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada 2022r.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski i pytania do Radnych Powiatowych oraz zaproszonych gości.
6. Zapytania i wnioski sołtysów.
7. Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Gnojnik.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Gnojnik,
b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania,
c) zmiany uchwały Nr XXXVI/327/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik
9. Informacja na temat podejmowanych działań dotyczących przebiegu nowej trasy drogi krajowej DK75.
10. Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.