Informacje
7 czerwca 2024

Przypomnienie o terminie płatności za odpady komunalne

Urząd Gminy Gnojnik przypomina, że 15 czerwca 2024 r. mija termin zapłaty III raty (maj-czerwiec) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłatę można dokonać w następujący sposób:

  • przelewem na indywidualny rachunek bankowy,
  • w banku, na poczcie,
  • u inkasenta (sołtysa) w swojej miejscowości.

W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie uregulowana terminowo lub gdy wnoszona będzie w niepełnej wysokości zostaje wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, że zostaje wystawione upomnienie (koszt 16 zł) z informacją o wysokości zalegającej opłaty i terminie jej uiszczenia (7 dni). Jeżeli po otrzymaniu upomnienia w dalszym ciągu we wskazanym terminie nie zostanie uregulowana należność pieniężna wraz z odsetkami i kosztami upomnienia lub ureguluje się jej część to zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji. Oznacza to, że wystawiony zostaje tytuł wykonawczy na osobę zalegającą z płatnościami, który następnie kierowany jest do właściwego Urzędu Skarbowego celem egzekucji administracyjnej. Wszczęcie egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy spowoduje powstanie dodatkowego obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych, min. opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, opłaty za czynności egzekucyjne.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:

  • od 8 września 2022 r. do 6 września 2023 r. – 16,50 %,
  • od 7 września 2023 r. do 4 października 2023 r. – 15,00 %,
  • od 5 października 2023 r. – 14,50 %.
     

Aby uniknąć naliczenia odsetek i kosztów upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o regulowanie należności w terminie.