Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (działka nr 536 w Uszwi)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 536 położonej na terenie wsi Uszew, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,33 ha; RIVb – 0,14 ha; ŁIV – 0,11 ha; objęta KW TR1B/00015366/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako E198 MN,U tj. nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej, E71 RP tj. tereny użytków rolnych oraz KDW tj. drogi wewnętrzne oraz służebności przejazdu, ponad to działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj. tereny obszaru funkcjonalnego rolnictwa oraz 18-KO - Obszary koncentracji osadnictwa.

Powierzchnia nieruchomości: 0,58 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza 

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 2,9 q żyta /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 10 lat

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 11.06.2021 r.