Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.05.2021 r. (działka nr 986 w Gnojniku)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 986 położonej na terenie wsi Gnojnik, klasa bonitacyjna: RIIIa-0,40 ha; RIIIb-0,18 ha; objęta KW TR1B/00031532/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: A106 RP - tereny użytków rolnych, A105 RP-RT - tereny użytków rolnych w strefie ochronnej (bezpieczeństwa) stacji redukcyjno-pomiarowych gazu 17-G, ponad to działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszaru funkcjonalnego rolnictwa; 4-C - Obszar promocji i rozwoju gminy, obejmującego centrum administracyjne gminy; 17-GA O65 - Strefa ochronna (bezpieczeństwa) gazociągów wysokiego ciśnienia oraz innych; 21-AG - Obszary aktywności gospodarczej .

Powierzchnia nieruchomości: 0,58 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza 

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 2,9 q żyta /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: 5 lat

 

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

Z up. WÓJTA
Anna Rachwalik
Sekretarz Gminy

 

Gnojnik 11.05.2021 r.