Menu główne

Ogłoszenia 2019

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 25039K Zagoniowa w miejscowości Zawada Uszewska i Uszew”.

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy : 
- Działka ewidencyjna nr 652/1 o powierzchni 0,20 ha położona w Lewniowej.
- Działka ewidencyjna nr 62/23 o powierzchni 0,2425 ha położona w Lewniowej.
- Działka ewidencyjna nr 59/4 o powierzchni 0,15 ha położona w Biesiadkach.
- Działka ewidencyjna nr 171/4 o powierzchni 0,20 ha położona w Gnojniku.
- Działka ewidencyjna nr 172/2 o powierzchni 0,40 ha położona w Gnojniku.
- Działka ewidencyjna nr 797 o powierzchni 0,04 ha, położona w Uszwi.
- Działka ewidencyjna nr 985/1 o powierzchni 0,0299 ha, położona w Uszwi.
- Działka ewidencyjna nr 1865 o powierzchni 0,12 ha, położona w Uszwi.
- Działka ewidencyjna nr 13 o powierzchni 0,28 ha, położona w Uszwi.
Poza ww. nieruchomościami przedmiotem umowy dzierżawy będzie infrastruktura techniczna tj. sieć wodociągowa o łącznej długości 5 577,47 m wraz z przyłączami o długości 17 500 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 26 016 m wraz z przyłączami o długości 9 650 m.

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu : 
- Miejsce pod dwie tablice reklamowe (5,04 m x 2,38 m), w kształcie litery „V” o powierzchni 40 m2 zlokalizowane na działce nr 172/1 w Gnojniku o pow. 0,64 ha.
- Miejsce pod powierzchnię reklamową (5,04 m x 2,38 m)  w kształcie litery „V” o powierzchni 20 m2 zlokalizowane na działce nr 1109/6 w Gnojniku o pow.0,0938 ha

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :  część działki nr 1008/1 położonej na terenie wsi Gosprzydowa o pow. 1,10 ha

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :
-działka nr 275  położona na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,36 ha.
-działka nr 511   położona na terenie wsi Biesiadki o pow. 0,28 ha

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy : działka nr  265 położona na terenie wsi Uszew o pow. 0,64 ha.

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy : działka nr 192  położona na terenie wsi Zawada Uszewska o pow. 0,31 ha.

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :
- działka nr  172/1  położona na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,6360 ha.
- działka nr  171/3 położona na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,27 ha.

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :
-działka nr 146/31 położona na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,25 ha.
-działka nr  741 położona na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,42 ha.

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy : działka nr 4 położona na terenie wsi Zawada Uszewska o pow. 0,71 ha.

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 07.10.2019r., decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego w ramach zadania: Rozbudowa sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik dot. Publicznego wglądu do  projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: działka nr 704 położona na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,62 ha.

Podanie do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie: pomieszczenia o łącznej powierzchni 168,5 m2 w budynku Domu Strażaka w Gnojniku.

Podanie do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie: Nieruchomość gruntowa położona w Żerkowie oznaczona jako działka ewidencyjna nr 172, zabudowanej budynkiem kontenerowym na podmurówce o pow. użytkowej 66,44 m2, oraz zadaszoną murowaną wiatą o pow. 22,5 m2 tj. stadion piłkarski wraz zapleczem lokalowym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik dot.Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:.„Budowa budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ciąg pieszo-jezdny, plac manewrowy, parkingi, kanalizacja deszczowa) na działkach 179, 178, 177/1 oraz 177/2 w Gnojniku - rozbudowa istniejącego zakładu produkcji okien”

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako: działka ewidencyjna nr 747/1 o pow. 0,17 ha (ŁIV) położona w Uszwi oraz 747/2 o pow. 0,17 ha (ŁIV) położona w Uszwi.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 881/5 o pow. 0,03 ha (dr) położona w Gosprzydowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik w związku z podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.

Podanie do publicznej wiadomości, nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: działka nr 456 położonej na terenie wsi Gosprzydowa o pow. 0,14 ha.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1109/2 o pow. 0,0126 ha (dr) położona w Gnojniku.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik (747/1, 747/2 Uszwi)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik (881/5 Gosprzydowa)

III przetarg ustny nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Przedmiotem przetargu jest kompleks działek o łącznej pow. 1,7588 ha obejmujący działki nr 777/3, 777/4, 777/5, 777/6, 777/7, 777/8, 777/9, 777/10, 776/13, 776/14, 776/15, 776/16, 776/17, 776/18 w Gosprzydowej, na terenie przysiółka Granice Tymowskie, w pobliżu drogi krajowej nr 75, posiadający bezpośredni dostęp do sieci energetycznej, oraz drogi publicznej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
- działka  nr 1109/5   w Gnojniku

Decyzja  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 250393K Zagoniowa, w miejscowości Zawada Uszewska i Uszew”.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie: Klub Senior

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.) , przeznacza do zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany, niezabudowane działki  położone w obrębie Uszew, oznaczoną w ewidencji gruntów jako dz. nr 149/1 o powierzchni 0,13 ha,  oraz dz. nr 149/2 o pow. 0,15 ha, na niezabudowane działki  położone w obrębie Uszew oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. nr 269 o powierzchni 0,11 ha oraz dz. nr 265 o powierzchni 0,64 ha.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 1109/2 o pow. 0,0126 ha (dr) położona w Gnojniku.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 747/1 o pow. 0,17 ha (ŁIV) położona w Uszwi.
Działka nr 881/5 o pow. 0,03 ha (dr) położona w Gosprzydowej.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Eco Gnojnik
Treść
Załącznik

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  z dn. 25. 03.2019r., na a podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących, z odcinka drogi krajowej nr 75, istniejącym wylotem W-47 do rzeki Uszwicy.

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  z dn. 28.02.2019r., o wszczęciu postępowania administracyjnego  na wniosek Gminy Gnojnik na podstawie  art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych związanych z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 250393K Zagoniowa  w miejscowości Zawada Uszewska i Uszew”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik z dnia 22.03. 2019r., w związku z podjęciem przez Radę Gminy Gnojnik uchwały Nr III/23/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.,  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2024 j.t. ze zm.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony z obniżoną  ceną wywoławczą na sprzedaż działek mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku –
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2024 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie. Część działki nr 161/1 o pow. 4,32 m2 położonej w obrębie Gnojnik.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.2024 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 424/2 położonej na terenie wsi Uszew o pow. 0,47 ha.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.2024 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1673 położonej na terenie wsi Uszew o pow. 0,28 ha

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.2024 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 236 położonej na terenie wsi Gnojnik o pow. 1,10 ha .

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.2024 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 157/3 położonej na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,0420 ha.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.2024 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 157/3 położonej na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,0401 ha.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2018.2024 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 157/3 położonej na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,0473 ha.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci przeznaczonych do najmu - powierzchnaie dachu 1m^2: Urządu Gminy Gnojnik (160/1, 160/3), Domu Ludowego w Uszwi (953/2) i Domu Ludowego w Zawadzie Uszewskiej (143/2)

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie - KSMDT

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.01.2019 r.
- działki nr 245/4, 24/6, 245/11, 245/12 i 231/1 w Żerkowie.

 

ZAWIADOMIENIE o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ciąg pieszo-jezdny, plac manewrowy, parkingi, kanalizacja deszczowa) na działkach 179, 178, 177/1 oraz 177/2 w Gnojniku – rozbudowa istniejącego zakładu produkcji okien”.