Menu główne

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (11.07.2018 r.)

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Gnojnik, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1405).

informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020

Zgodnie z art. 57 pkt 1 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 wskazanej wyżej Ustawy wystąpiono do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
2. Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

z wnioskiem o uzgodnienie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2020".

Obydwie instytucje wyraziły zgodę na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w dokumentu, przy czym:

1. Decyzja w przedmiotowej sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie została zawarta w piśmie nr ST-I.410.1.10.2018 DK z dnia 11 czerwca 2018 roku.
2. Decyzja w przedmiotowej sprawie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie została przekazana w piśmie nr NS.9022.20.88.2018 z dnia 4 lipca 2018 roku.

Treść niniejszego obwieszczenia została opublikowana na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojnik.

Załączniki:
1. Pismo RDOŚ w Krakowie nr ST-I.410.1.10.2018 DK z dnia 11 czerwca 2018 roku
2. Pismo MPWIS nr NS.9022.20.88.2018 z dnia 4 lipca 2018 roku