Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Zbliża się sezon grzewczy i kontrole!

  Saturday, 10 August 2019r. Informacje

  Przepisy ustawy o ochronie powietrza i zapisy uchwały antysmogowej nałożyły na gminy obowiązek kontroli przestrzegania powyższych zakazów, w związku z czym także w Gminie Gnojnik upoważnieni pracownicy będą kontrolować mieszkańców.

  Utrudnianie lub udaremnianie kontroli stanowi naruszenie art. 225 kodeksu karnego. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do
  5 000 zł.


  Kontrole obejmują przestrzeganie na terenie Gminy Gnojnik:
  - uchwały nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.;
  - uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  - zakazu spalania odpadów w domowych paleniskach na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701.t.j.z późn.zm.);
  - oraz związanych z nimi innych przepisów środowiskowych.

  Co będzie podlegać kontroli?
  - sposób ogrzewania budynku;
  - parametry kotła na paliwa stałe (klasa, moc, wiek kotła), posiadanie kominka lub pieca kaflowego;
  - rodzaj stosowanego paliwa w przypadku ogrzewania na paliwa stałe (m.in. rodzaj węgla, wilgotność drewna)
  - posiadanie świadectwa jakości paliwa;
  - wyposażenie nieruchomości w  worki na odpady komunalne w przypadku podejrzenia spalania odpadów.


  Pracownicy urzędu z imiennym upoważnieniem Wójta Gminy Gnojnik są uprawnieni do:
  •wejścia na nieruchomość prywatną w godzinach od 6.00 do 22.00;
  •wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza;
  •przeprowadzania niezbędnych czynności kontrolnych;
  •żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  •żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

      Kontrole więc pojawią tam gdzie zachodzi podejrzenie spalania odpadów bądź paliw niedozwolonych (muły, floty, mokre drewno) w palenisku domowym, spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi.


      Zgłoszenia w sprawie naruszenia ww. przepisów można kierować bezpośrednio do urzędu lub poprzez specjalny formularz ekointerwencji na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl.


  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com

Galeria