Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Zasady dokonywania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Thursday, 12 September 2019r. Informacje

  Urząd Gminy w Gnojniku przypomina o zasadach dotyczących uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1.Dokonywanie wpłat.

  Dokonując wpłaty właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gnojnik zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co drugi miesiąc na indywidualny rachunek bankowy w następujących terminach:

  rata I - za styczeń i luty do 15 lutego
  rata II - za marzec i kwiecień do 15 kwietnia
  rata III - za maj i czerwiec do 15 czerwca
  rata IV - za lipiec i sierpień do 15 sierpnia
  rata V - za wrzesień i październik do 15 października
  rata VI - za listopad i grudzień do 15 grudnia

  Wpłat należy dokonywać w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  2.Sposób uiszczania opłaty.

  Do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązana jest osoba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty na indywidualny rachunek bankowy. Każda osoba, która złożyła deklarację otrzymuje na początku każdego roku kalendarzowego (przełom stycznia i lutego) blankiety do wpłat wraz z informacją o wysokości opłaty na dany rok. W przypadku nieotrzymania lub zagubienia blankietu należy zgłosić się do Urzędu Gminy o wydanie nowego.

  Opłatę można dokonać w następujący sposób:
  - w dowolnym banku lub punkcie kasowym,
  - u inkasenta (sołtysa) w poszczególnej miejscowości,
  - przelewem na indywidualny rachunek bankowy.

  Mieszkańcy, którzy dokonują wpłat za pośrednictwem przelewu zobowiązani są do podania w tytule przelewu imienia i nazwiska składającego deklarację, adresu zamieszkania, wskazania, za jaki okres uiszczana jest opłata oraz podania numeru karty.

  Np.:
  Opłata za odbiór odpadów komunalnych, rata II 2020 r.
  Jan Kowalski, Gnojnik 1000, karta 9999
  lub
  Opłata za odbiór śmieci, za miesiąc marzec-kwiecień 2020 r.
  Jan Kowalski, Gnojnik 1000, karta 9999
  lub
  Opłata za śmieci, rata II 2020 r.
  Jan Kowalski, Gnojnik 1000, karta 9999

  3.Skutki nieterminowego regulowania opłaty.

  W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie uregulowana przez właściciela nieruchomości terminowo lub gdy wnoszona będzie w niepełnej wysokości zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, iż na adres właściciela nieruchomości trafi upomnienie z informacją o zalegającej opłacie. Czas przysługujący takiej osobie na dokonanie zaległej opłaty to 7 dni. Jeśli mieszkaniec w dalszym ciągu we wskazanym terminie nie ureguluje należności pieniężnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia lub ureguluje jego część zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji. Oznacza to, że wystawiany jest tytuł wykonawczy na osobę zalegającą z płatnościami, który kierowany jest do właściwego Urzędu Skarbowego celem egzekucji.

  Koszty upomnienia wynoszą – 11,60 zł.

  Aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów prosimy o dokonywanie terminowych wpłat.

  Wszelkie informacje o stanie indywidualnego konta płatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Gnojnik w pokoju nr 1 (parter) oraz telefonicznie pod numerem 14 68 69 600 wew. 41.


  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria