Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Uwaga !

  Friday, 13 December 2019r. Informacje

  Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Szanowni Mieszkańcy przypominamy, iż zgodnie z art.5 ust. 1 pkt. 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010), właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy (szczelny) na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz pozbywania się nieczystości w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

  Ponadto przypominamy, iż zgodnie przepisami ww. ustawy obowiązkiem każdego właściciela jest posiadanie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gnojnik.
   Jak wynika z powyższych przepisów, w trakcie kontroli, jaką upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzają na terenie Gminy, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonywanie ww. obowiązków poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych.  Ilość nieczystości ciekłych jaka powinna zostać usunięta z nieruchomości, ustalana jest na podstawie ilości zużytej wody. W przypadku braku wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70). Częstotliwość wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków związana jest z instrukcją eksploatacyjną.
  Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ww. ustawy, kto uchyla się od obowiązków właściciela nieruchomości podlega karze grzywny.


  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

   

Galeria