Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • ReWORK - program dla osób bezrobotnych

  Monday, 1 July 2019r. Informacje

  Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans zaprasza do udziału w programie ReWORK mającym na celu aktywizację zawodową pozostających bez pracy mieszkańców subregionu tarnowskiego. Rekrutacja trwa do 11 stycznia br.

  ReWORK – program aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców subregionu tarnowskiego

  Grupa docelowa: 140 osób w wieku 30+
  • zamieszkujące w rozumieniu K.C. woj. małopolskiego, subregion tarnowski, powiaty: tarnowski, Tarnów, brzeski, dąbrowski
  • pozostające bez pracy (w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo),
  • znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. długotrwale bezrobotni,
  • kobiety (min. 91 K),
  • osoby powyżej 50 r.ż.,
  • os. o niskich kwalifikacjach,
  • os. niepełnosprawne (w tym opiekunowie osób zależnych).

  Wskaźniki:
  • Kobiety: min 65% UP tj. 91 osób
  • Osoby bezrobotne max 80% UP tj. 112 osób
  - w tym osoby długotrwale bezrobotne min 25% UP tj. 28 osób
  • osoby bierne zawodowo min 20% UP tj. 28 osób
  • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną- min.20% tj. 28 osób
  • osoby o niskich kwalifikacjach.(max.ISCED3 - ponadgimnazjalne)-min.1/3 UP tj. 47 osób
  • osoby 50+ min.25% UP tj. 35 osób
  - osoby niepełnosprawne ON - min.10% UP tj. 14 osób
  • osoby 50+ oraz ON stanowią łącznie pow.30% UP
  • osoby z obszarów wiejskich min 30% UP tj. 42 osoby

  Cel Projektu
  Podniesienie poziomu aktywności zawodowej. min. 80% spośród 140 (min.91 K) uczestników projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 79 spośród nich.

  Działania w projekcie:
  1. OKREŚLENIE ŚCIEŻKI WSPARCIA - IPD (2h/os.)
  2. POŚREDNICTWO ZAWODOWE - 5h
  3. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE: PORADNICTWO, w tym:
  • INDYWID. PORADNICTWO ZAW.(śr.2h/os.)
  • INDYWID. KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM (śr.2h/os.)
  • GRUPOWE PORADNICTWO ZAW.(12gr. x 16h)
  • WARSZTATY PORADNICTWA DLA OPIEKUNÓW OSÓB ZALEŻNYCH (2gr. x 12h)
  4. ZINDYWIDUALIZOWANE WSPARCIE SZKOLENIOWE – 80h (śr.5 dni x śr.6h/dzień; śr.30h/tydz./os.)
  5. ROZWÓJ DOŚWIADCZENIA ZAW, w tym:
  • 130 UP zostanie skierowanych na staż (min.3 m-ce, max. 6m-cy; śred. 4 m-ce), 2000 zł
  Zakładane rezultaty projektu:
  • zdobycie zatrudnienia przez min. 56% uczestników projektu (UP)
  • nabycie/podniesienie kwalifikacji przez min. 80% UP zgodnie z wymaganiami regionalnego rynku pracy
  • zdobycie/rozwinięcie doświadczenia zawodowego przez min. 90% UP umożliwiającego wejście/powrót na rynek pracy
  • nabycie przez min. 80% UP aktualnej wiedzy na temat rynku pracy i praktycznych umiejętności poruszania się na nim
  • wzrost motywacji min. 85% UP do powrotu/wejścia na rynek pracy

   

  Więcej informacji o projeckie udziela Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna" - tel. 604 240 442.

   

  Zdjęcie pochodzi z zasobów witryny www.pixabay.com.

Galeria