Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Konsultacje społeczne - odbieranie odpadów komunalnych

  Monday, 20 November 2017r. Informacje

  Wójt Gminy Gnojnik ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały ws. "Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów"

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.), w związku z § 4 uchwały nr VI/50/11 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Gnojnik ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  I. PRZEDMIOT KONSULTACJI

  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  II. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

  Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.11.2017 r.
  Termin zakończenia konsultacji: 04.12.2017 r.

  III. FORMA KONSULTACJI

  Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gnojnik.

  IV. MIEJSCE KONSULTACJI

  Opinie i uwagi wnoszone na piśmie na załączonym formularzu należy składać do sekretariatu Urzędu Gminy w Gnojniku lub przekazać drogą elektroniczną na adres sekretariat@gnojnik.pl w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik.

  V. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

  Komórką odpowiedzialną do przeprowadzenia konsultacji jest: Monika Gazda – p.o. kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska tel. 146869600, wew. 18.

  Projekt uchwały w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Załącznik nr 1 do uchwały

  Załącznik nr 2 do uchwały

  Formularz zgłaszania uwag

Galeria