Informacje
6 grudnia 2022

Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 roku.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r dotyczą między innymi ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.

W związku z licznymi pytaniami ze strony obywateli o możliwości uzyskania wsparcia dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, który został wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U. z 2022r poz. 2127), która weszła w życie w dniu 18 października 2022r uprzejmie informujemy, że uzupełnione odpowiedzi na nurtujące pytania obywateli w powyższym zakresie są udostępnione na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Pytania i odpowiedzi” https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr.

Posiadacz Karty Dużej rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej ( odbiorca uprawniony), w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącej maksymalnie 3 MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii elektrycznej, oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego. Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopie tej karty.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.