Przetargi i ogłoszenia
26 marca 2024

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój” na realizację zadania publicznego pt. „Z kufra mojej babci”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki "Tradycja i Rozwój" z siedzibą w Biesiadkach złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Z kufra mojej babci”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty

Zarządzenie Nr 51/2024
Wójta Gminy w Gnojniku
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyznania dotacji Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój” z siedzibą w Biesiadkach na realizację zadania publicznego pn. „Z kufra mojej babci”.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1 Przyznaje się Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój” z siedzibą w Biesiadkach, 32-864 Biesiadki 14, dotację w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2 Szczegółowe warunki przyznania dotacji określa odrębna umowa.

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Młodszemu Referentowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu w Urzędzie Gminy Gnojnik.

§ 4 Ogłoszenie o przyznaniu dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gnojnik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojniku oraz na stronie internetowej.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek


ROS.525.5.2024

Protokół z wywieszenia ogłoszenia
w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego

  1. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 poz. 571) oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój” z siedzibą w Biesiadkach dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Z kufra mojej babci” została zamieszczona na okres 7 dni tj. od 26 marca do 2 kwietnia 2024 roku na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Gnojniku www.gnojnik.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojniku.
  2. Pisemne uwagi do oferty można było zgłaszać w trybie art. 19a, ust. 4 na adres pocztowy Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 lub e-mail: sekretariat@gnojnik.pl do dnia 2 kwietnia 2024 r. Do ogłoszenia w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego dołączono formularz z uwagami do złożonej oferty.
  3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Natalia Golec - pracownik Urzędu Gminy w Gnojniku.
  4. W okresie wywieszenia ww. oferty nie wpłynęła żadna uwaga.
  5. Niniejszy protokół zostanie dołączony do pisma z uwagami do oferty przekazanego Stowarzyszeniu.

Protokół sporządzono dnia 11 kwietnia 2024 r.


ROS.525.5.2024 Gnojnik, dn. 26.03.2024 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Gnojnik
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) Gmina Gnojnik może wesprzeć, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki „Tradycja i Rozwój” z siedzibą w 32-864 Gnojnik, Biesiadki 14 w dniu 19 marca 2024 r. złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Z kufra mojej babci”.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje pisemne uwagi do oferty w trybie art. 19a, ust. 4 na adres pocztowy Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 lub e-mail: sekretariat@gnojnik.pl do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Zastępca Wójta Gminy Gnojnik
Janusz Filip