Menu główne
Aktualności RSS

Aktualności

 • Przypomnienie o terminie płatności za odpady komunalne

  Wednesday, 13 October 2021r. Informacje

  Urząd Gminy Gnojnik przypomina, że 15 października 2021 r. mija termin zapłaty V raty (wrzesień-październik) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Opłatę można dokonać w następujący sposób:
  - przelewem na indywidualny rachunek bankowy,
  - w banku, na poczcie,
  - u inkasenta (sołtysa) w swojej miejscowości.

  W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie uregulowana terminowo lub gdy wnoszona będzie w niepełnej wysokości zostaje wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, że zostaje wystawione upomnienie (koszt 16,00 zł) z informacją o wysokości zalegającej opłaty i terminie jej uiszczenia (7 dni). Jeżeli po otrzymaniu upomnienia w dalszym ciągu we wskazanym terminie nie zostanie uregulowana należność pieniężna wraz z odsetkami i kosztami upomnienia lub ureguluje się jej część to zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji. Oznacza to, że wystawiony zostaje tytuł wykonawczy na osobę zalegającą z płatnościami, który następnie kierowany jest do właściwego Urzędu Skarbowego celem egzekucji administracyjnej. Wszczęcie egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy spowoduje powstanie dodatkowego obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych, min. opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego, opłaty za czynności egzekucyjne.

  Uwaga!!! Od 13 października 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67). Obecna wysokość kosztów upomnienia, czyli 11,60 zł zostanie zastąpiona wysokością 16,00 zł.

  Aby uniknąć naliczenia odsetek i kosztów upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o regulowanie należności w terminie.

Galeria