Menu główne

Wybory

 • Wybory ławników na kadencję 2020- 2023

  Friday, 31 May 2019r.

  Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników.

  ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
  •ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  •jest nieskazitelnego charakteru,
  •ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
  •jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  •posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  •jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

  ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
  •osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  •funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
  •adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  •duchowni,
  •żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  •funkcjonariusze Służby Więziennej,
  •radni gminy, powiatu i województwa.
  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  Informacja - Wybory ławników

  Załączniki do pobrania:
  Karta zgłoszenia
  Oświadczenie prawa rodzicielskie
  Oświadczenie