Menu główne

Zapytania w 2021 roku

Zapytanie Radnej Pani Anny Stolarczyk w sprawie

1. Proszę o informację odnośnie dokumentacji na zadanie  "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika z kanalizacja deszczową i przebudową zjazdów  w ciągu drogi gminnej nr 250385K Tamta Strona działka ewidencyjna nr 1019 w msc. Uszew",
kiedy to zadanie zostało wprowadzone ze środków wiejskich Uszwi i kiedy została podpisana umowa na wykonanie tego zadania.
2. Proszę o wyjaśnienie dlaczego nie została mi udzielona odpowiedź na w/w zapytanie dn.18 grudnia 2021 wysłana do Pana Wójta na jego adres e-mail.
3. Dlaczego do tej pory nie zostało zlecone zadanie rozbiórki budynku na placu PSZOK-u, mimo mojej kilkumiesięcznej interwencji, ponieważ budynek został przeznaczony do rozbiórki a zgoda na rozbiórkę wygasła w 2020r. Zaznaczam, że PSZOK służy całej gminie więc zadanie to powinno być zapłacone ze środków na utrzymanie czystości. Miejscowość Gnojnik nie ma żadnej korzyści z tego, że plac został zagospodarowany dla całej gminy, więc nie powinna dokładać ze środków wiejskich na takie zadanie.
4. Na jakim etapie na dzień dzisiejszy jest przygotowywana koncepcja chodnika na przysiółku "Wójtówka".
5. Kiedy ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania "Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na ternie Gminy Gnojnik" i czy w przetargu zostanie wprowadzone zadanie przebudowy chodników w miejscowości Gnojnik.
6. Jakie drogi zostały  bądź będą zgłoszone do rekultywacji na 2021r.

Zapytanie Radnego Pana Pawła Tekieli w sprawie

Jakie Gmina zawarła umowy na konserwację bieżącą oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojnik od dnia 01.01.2020r. do chwili obecnej (oraz ich ewentualne rozwiązanie) – proszę o kserokopie umów,
a)jakie prace zostały wykonane w ramach umowy na konserwację bieżącą oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w rozbiciu na poszczególne miesiące i sołectwa w okresie jak wyżej,
b)kto z ramienia UG kontrolował wykonanie umów j.w., stwierdzał wykonanie robót w ramach umów konserwacji bieżącej oświetlenia ulicznego i zatwierdzał do wypłaty przedłożone faktury,
c)jakie faktury zostały przez Gminę zapłacone na poczet w/w umów w terminie jak wyżej (proszę o pełne kserokopie faktur wraz z ich opisami), ewentualnie jakie inne koszty Gmina ponosiła na konserwację, naprawy oświetlenia ulicznego w tym okresie.
2)Według jakich zasad redagowane są obecnie Wieści Gminne tj. od 01.01.2020r. i w roku bieżącym:
a)jakie w tym okresie zostały zawarte umowy na wydruk Wieści Gminnych (proszę o kserokopie umów),
b)jaki był koszt wydruku ostatniego numeru wieści Gminnych, jaki nakład czasopisma, jaki koszt kolportażu, z kim umowa podpisana (proszę o kserokopie umowy na kolportaż),
c)jakie ilości egzemplarzy są „roznoszone” na poszczególne miejscowości w Gminie.
d)jakie udokumentowane koszty Gmina poniosła na wydawanie Wieści Gminnych oraz jakie były wpływy ze sprzedaży w roku 2019.

Odpowiedź na pytanie 1

Załącznik do odpowiedzi na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2