Menu główne

Uchwały podjęte w 2022 roku

Uchwała nr XXXVI/325/2022 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039

Uchwała nr XXXVI/324/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022 rok

Uchwała nr XXXVI/323/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Uchwała nr XXXVI/322/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie bezpłatnego przekazania działki nr 1109/3 położonej w Gnojniku z zasobu mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała nr XXXVI/321/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXXIV/307/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022 rok

Uchwała nr XXXVI/320/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gnojnik porozumienia w sprawie nieodpłatnego przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w m. Gnojnik gmina Gnojnik

Uchwała nr XXXVI/319/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gnojnik wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Małopolska Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej

Uchwała nr XXXVI/318/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomościu mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/9 w Gosprzydowej

Uchwała nr XXXVI/317/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/7 w Gosprzydowej

Uchwała nr XXXVI/316/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/5 w Gosprzydowej

Uchwała nr XXXVI/315/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1242/4 w Gosprzydowej

Uchwała nr XXXVI/314/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu tego handlu

Uchwała nr XXXV/313/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022 rok

Uchwała nr XXXIV/312/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/213/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Uchwała nr XXXIV/311/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2022 roku”

Uchwała rr XXXIV/310/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gnojnik porozumienia w sprawie współpracy w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej

Uchwała nr XXXIV/309/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku

Uchwała nr XXXIV/308/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039

Uchwała nr XXXIV/307/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022 rok

Uchwała nr XXXIV/306/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na lata 2022-2025

Uchwała nr XXXIV/305/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla gminy Gnojnik

Uchwała nr XXXIII/304/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXXIII/303/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/262/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie nabycia działki nr 821 położonej w miejscowości Uszew w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Uchwała nr XXXIII/302/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gnojnik porozumienia w sprawie nieodpłatnego przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w m. Uszew gmina Gnojnik

Uchwała nr XXXIII/301/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Uchwała nr XXXIII/300/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej

Uchwała nr XXXIII/299/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej

Uchwała nr XXXIII/298/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr XXXIII/297/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039

Uchwała nr XXXIII/296/2022 Rady Gminy Gnojnik z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2022 rok