Menu główne

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwała nr XXIV/209/2021 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2039

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXIV/208/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok

Treść uchwały
Załącznik nr 1 - Planowane kwoty dochodów budżetu Gminy Gnojnik na rok 2021
Załącznik nr 2 - Planowane kwoty wydatków budżetu Gminy Gnojnik na rok 2021
Załącznik nr 3 - Planowane kwoty wydatków majątkowych z budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021
Załącznik nr 4 - Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021
Załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadan zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
Załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
Załącznik nr 7 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gnojnik na rok 2021
Załącznik nr 8 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie zadań Gminy Gnojnik w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku
Załącznik nr 9 - Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Gnojnik w zakresie ochrony środowiska w 2021 roku
Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
Załącznik nr 11 - Plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2021 rok - Fundusz Sołecki
Załącznik nr 12 - Plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2021 rok (wiejskie)
Załącznik nr 13 - Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gnojnik w roku 2021