Menu główne

Uchwały podjęte w 2020 roku

Uchwała Nr. XVII/159/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji  Gnojnik.

Uchwała Nr. XVII/158/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik  nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej  jako działka nr 631/1.

Uchwała Nr. XVII/157/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik  nieruchomości położonej w Gnojniku oznaczonej  jako działka nr 630/1.

Uchwała Nr. XVII/156/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojnik przeprowadzenia kontroli.

Uchwała Nr. XVII/155/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Gnojnik.

Uchwała Nr. XVII/154/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gnojnik długoterminowej pożyczki.

Uchwała Nr. XVII/153/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039.

Uchwała Nr. XVII/152/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.

Uchwała Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Gnojnik z dn.26.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnik.

Uchwała Nr XVII.150.2020 Rady Gminy Gnojnik  z dn.26.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XVII.149.2020 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.06.2020 r. w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji dla LKS "Pagen" Gnojnik.

Uchwała Nr XVII.148.2020 Rady Gminy Gnojnik  z dn.26.06.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gnojnik w roku szkolnym 2020/2021.

Uchwała Nr. XVII.147.2020 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.06.2020 r. w sprawie nabycia działek nr 591 oraz 602 położonych w Zawadzie Uszewskiej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XVII.146.2020 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.06.2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039.
Załącznik Nr.1 do uchwały.
Załącznik Nr.2 do uchwały.
Załącznik Nr.3 do uchwały.

Uchwała Nr XVII.145.2020 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.

UCHWAŁA NR XVI/144/2020 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

UCHWAŁA NR XV/143/2020 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2039.

UCHWAŁA NR XV/142/2020RADY GMINY GNOJNIK z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.

Uchwała Nr XV/141/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.

Uchwała Nr XV/140/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Uchwała Nr XV/139/2020 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 941/6 w Gnojniku z przezna-czeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała nr XV/138/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani R. S .

Uchwała Nr XV/137/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XV/136/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Gnojnik.

Uchwała Nr XV/135/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 26 listopada 2015 roku.

Uchwała Nr XV/134/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gnojnik oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gnojnik na lata 2020 – 2025.

Uchwała Nr XV/133/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-ności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2020 roku”.

Uchwała Nr XV/132/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców ,będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik, których płynność finansową uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała Nr XIV/131/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Uchwała Nr XIV/130/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w  sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Konsorcjum Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i  Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej w ramach instrumentu finansowego – „Pożyczka na rewitalizację” na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi” .

Uchwała Nr XIV/129/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty za przyłącz do sieci kanalizacyjnej w Uszwi.

Uchwała Nr XIV/128/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.

Załącznik Nr.1 do Uchwały  Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.
Załącznik Nr.2 do Uchwały  Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.
Załącznik Nr.3 do Uchwały  Nr XIV/127/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2020-2039.

Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy  Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.