Menu główne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2019 – 2040.
Treść uchwały
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Gnojnik na 2019 r.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju ekomobilności, w postaci "Upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z wyszczególnieniem wnioskowanych form/formy dofinansowania."
Treść uchwały
Oświadczenie

Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/354/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r.
Treść uchwały
Załącznik
Załącznik Nr 1 do Załącznika  - do pobrania z BIP
Załącznik Nr 2,3,4 do Załącznika - do pobrania z BIP

Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków energetycznych.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka Nr 747/2 w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka Nr 747/1 w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść uchwały +Załącznik Nr 1 +Załącznik Nr 2

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągniecia w działalności sportowej.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
Treść uchwały