Menu główne

Uchwały podjęte w 2019 roku

Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: nabycia działek nr 51/4, 51/5 oraz 51/6 położonych w Gnojniku w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: zmiany uchwały Nr III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik

Treść uchwały
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.65.2019 z dn. 26.04.2019r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI.65.2019 z dn. 26.04.2019r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI.65.2019 z dn. 26.04.2019r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI.65.2019 z dn. 26.04.2019r.

Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik
Treść uchwały

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.64.2019 z dn. 26.04.2019 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.64.2019 z dn. 26.04.2019 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.64.2019 z dn. 26.04.2019 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI.64.2019 z dn. 26.04.2019 r.

Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.04.2019 r., w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - a Gminą Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.04.2019 r., w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 351/3 położona w Zawadzie Uszewskiej.
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dn. 26.04.2019 r., w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2019roku ”
Treść uchwały

Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26 kwietnia 2019 r., w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”
Treść uchwały
Załącznik do Uchwały Nr VI.59.2019 z dn. 26.04.2019 r.

Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2040.
Treść uchwały
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.58.2019 z dn. 26.04. 2019 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.58.2019 z dn. 26.04. 2019 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.58.2019 z dn. 26.04. 2019 r.

Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Gnojnik z dn. 26 kwietnia 2019 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r. - w sprawie  inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r. - w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r. - w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa i określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r. -  w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r. - w sprawie  przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r. -  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 1109/2 w Gnojniku.
Treść uchwały

Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r. - w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2040.
Treść uchwały
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/49/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/49/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/49/2019 Rady Gminy Gnojnik  z dnia 8 marca 2019 r.

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 8 marca 2019 r. - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata  2019 – 2040.
Treść uchwały
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Gnojnik na 2019 r.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju ekomobilności, w postaci "Upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z wyszczególnieniem wnioskowanych form/formy dofinansowania."
Treść uchwały
Oświadczenie

Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/354/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r.
Treść uchwały
Załącznik
Załącznik Nr 1 do Załącznika  - do pobrania z BIP
Załącznik Nr 2,3,4 do Załącznika - do pobrania z BIP

Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków energetycznych.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka Nr 747/2 w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik oznaczonej jako działka Nr 747/1 w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gnojnik oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Treść uchwały +Załącznik Nr 1 +Załącznik Nr 2

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągniecia w działalności sportowej.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały
Załącznik

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
Treść uchwały