Menu główne

Uchwały podjęte w 2018 roku

Uchwała nr XL/372/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/371/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/370/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/369/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/368/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/367/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty, z  przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Treść uchwały

Uchwała nr XL/366/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XL/365/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/364/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/363/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nabycia działki nr 296/1 położonej w Lewniowej w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/362/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/361/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/360/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/359/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/358/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/357/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/356/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/355/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/354/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/258/17 Rady Gminy Gnojnik z dnia 14 lipca 2017 r.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 1 do załącznika
Załącznik nr 2 do załącznika (do pobrania z BIP)

Uchwała nr XXXIX/353/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała Nr XXXIX/352/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/351/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIX/350/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XXXIX/349/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/348/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność finansową organów sołectwa Gosprzydowa.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/347/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/346/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/345/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/344/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/343/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Gnojnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/342/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedażnapojów alkoholowych na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/341/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Brzeskim do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota w miejscowościach Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie w km 0+014 – 8+279” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i zabezpieczenia w budżecie Gminy Gnojnik na rok 2019 środków finansowych na realizacje tego zadania.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/340/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/339/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/338/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała nr XXXVIII/337/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/336/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku za 2017 rok.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/335/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok budżetowy 2017.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVIII/334/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gnojnik za 2017 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/333/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/332/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/331/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/330/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/329/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVII/328/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała nr XXXVII/327/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVI/326/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXVI/325/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Gnojnik na lata 2011-2020 zatwierdzonej uchwałą nr  4/2018 zebrania wiejskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Treść uchwały
Załącznik do uchwały

Uchwała nr XXXIV/324/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3

Uchwała nr XXXVI/323/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/322/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/321/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/320/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojnik w 2018 roku”.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/319/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/318/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/317/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/316/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości w zasób mienia komunalnego Gminy Gnojnik.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/315/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Gnojnik, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/314/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesiadkach.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/313/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego.
Treść uchwały

Uchwała nr XXXV/312/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Uchwała nr XXXV/311/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Treść uchwały