Menu główne

Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł

Zakup i dostawa drona do monitorowania jakości powietrza w Gminie Gnojnik

Zapytanie ofertowe

----------------------------------------------------------------------------------------

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu Drogi Krajowej nr 75 w msc. Zawada Uszewska i Gnojnik – Oświetlenie dedykowane

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnojnik"

Zapytanie ofertowe

Założenia do projektowania

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o ponowynym wyborze oferty.pdf