Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2019Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną  w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy.

Dokumentacja do pobrania z załączników:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
1.Formularz oferty
2. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5.Wzór zobowiązania innego podmiotu
6.Wykaz robót budowlanych
7.Wykaz osób
8.Projekt umowy
9.Przedmiary
1. Zagospodarowanie terenu
2. Przyłącz wodociągowy, Kanalizację sanitarną
3. Instalacje elektryczne
4. Instalacje elektryczne
5. Instalacje sanitarne wewnętrzne
6. Instalacje sanitarne wewnętrzne
7. Architekturę stan wykończeniowy
8. Zadaszenie Z1
9. Architekturę stan wykończeniowy
10. Zadaszenie Z2, Z3
10.Dokumentacja projektowa

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik
Ogłoszenie
SIWZ
1.Formularz oferty
2.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
5.Wzór zobowiązania innego podmiotu
6.Wykaz punktów
7.Projekt umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną
w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienieo przedłużeniu terminu składania ofert
Powiadomienie o zmianach w SIWZ
Odpowiedzi na zapytania nr 1 w sprawie SIWZ
USZEW PROJEKT WYKONAWCZY
Załącznik do odpowiedzi  z dnia 07.05.2019r.:
-2 DETAL
-3 DETAL
-4 DETAL
-Charakterystyka energetyczna budynku - Uszew
-RZUT DACHU

Ogłoszenie

SIWZ

1.Formularz oferty.

2.Oświadczenie  o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.

4.Oświadczenie wykonawcy  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5. Wzór zobowiązania innego podmiotu.

6.Wykaz robót budowlanych.

7.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

8.Projekt umowy.

9.Przedmiary:

Budynek wielofunkcyjny wraz z instalacjami i infrastrukturą zewnętrzną.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalne i przedszkolne w Uszwi.

Przedmiar robót. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalne i przedszkolne w Uszwi.

Przedmiar robót. Budowa obiektu łączącego  funkcje kulturalną i przedszkolną  w Uszwi, Biblioteka, Świetlica, Sala wielofunkcyjna Domu Kultury.

Przedmiar robót „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalna i przedszkolna w Uszwi – biblioteka, świetlica, sala wielofunkcyjna domu kultury" ETAP II.

Przedmiar robót "Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalna i przedszkolna w Uszwi – przedszkole" ETAP II.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – biblioteka, świetlica, sala wielofunkcyjna domu kultury.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – biblioteka, świetlica, sala wielofunkcyjna domu kultury.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego.  Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – przedszkole.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego.  Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Przedszkole.

10.Dokumentacja projektowa.

.................................................................................................................................................

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
1 Formularz oferty
2 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
5 Wzór zobowiązania innego podmiotu
6 Wykaz robót budowlanych
7 Wykaz osób
8 Projekt umowy
9 Dokumentacja projektowa

-------------------------------------------------------------------------------------------

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - nowy obowiązujący
Projekt umowy - nowy obowiązujący

Ogłoszenie
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wykaz usług
Projekt umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Przedmiar robót
Wykaz robót budowlanych
Wzór umowy

Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 09/21/01/2019 na Portalu Ogłoszeń ARiMR

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Powiadomienie o zmianach SIWZ - sprostowanie treści

Odpowiedź na zapytanie nr 1 w sprawie SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
1 Formularz oferty
2 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
5 Wzór zobowiązania innego podmiotu
6 Wykaz robót budowlanych
7 Wykaz osób
8 Projekt umowy
9 Dokumentacja Projektowa