Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2019

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
1 Formularz oferty
2 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
5 Wzór zobowiązania innego podmiotu
6 Wykaz robót budowlanych
7 Wykaz osób
8 Projekt umowy
9 Dokumentacja projektowa

-------------------------------------------------------------------------------------------

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - nowy obowiązujący
Projekt umowy - nowy obowiązujący

Ogłoszenie
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wykaz usług
Projekt umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Przedmiar robót
Wykaz robót budowlanych
Wzór umowy

Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 09/21/01/2019 na Portalu Ogłoszeń ARiMR

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Powiadomienie o zmianach SIWZ - sprostowanie treści

Odpowiedź na zapytanie nr 1 w sprawie SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
1 Formularz oferty
2 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
5 Wzór zobowiązania innego podmiotu
6 Wykaz robót budowlanych
7 Wykaz osób
8 Projekt umowy
9 Dokumentacja Projektowa