Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2019


Wykonanie robót budowlanych w celu przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  w miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa”.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
1.Formularz oferty przyłącza.
2.Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.
5.Wzór zobowiązania innego podmiotu.
6.Wykaz robót budowlanych.
7.Wykaz osób.
8.Projekt umowy.
9.Zestawienie przyłączy.
10.Projekt budowy.

„Remont – modernizacja dróg gminnych prowadzących do gruntów rolnych”

Załączniki do pobrania:

Odpowiedź na zapytania nr 1 w sprawie SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
1.Formularz oferty.
2.Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3.Oświaczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.
5.Wzór zobowiązania innego podmiotu.
6.Wykaz robót budowlanych.
7.Projekt umowy.
8.Przedmiar.
1.Biesiadki – część 1
2.Gnojnik- część 2
3.Gosprzydowa - część 3
4.Lewniowa- część 4
5.Uszew - część 5
9.Opis robót.
1.Biesiadki – część 1
2.Gnojnik- część 2
3.Gosprzydowa - część 3
4.Lewniowa- część 4
5.Uszew - część 5
10.Mapa zasadnicza i przekrój.
1.Mapa zasadnicza: Biesiadki – część 1
2. Mapa zasadnicza: Gnojnik- część 2
3. Mapa zasadnicza: Gosprzydowa - część 3
4. Mapa zasadnicza: Lewniowa- część 4
5. Mapa zasadnicza: Uszew - część 5
1.Przekrój: Biesiadki – część 1
2. Przekrój: Gnojnik- część 2
3. Przekrój: Gosprzydowa - część 3
4. Przekrój: Lewniowa- część 4
5. Przekrój: Uszew - część 5
11.STWiOR.

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną  i przedszkolną w Uszwi – Etap II – stan wykończeniowy”

Załączniki do pobrania:

Zmiana SIWZ Nr.1
Załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy. Aktualny obowiązujący.
Załącznik Nr 5 do SIWZ  Formularz oferty. Aktualny obowiązujący.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
1.Załącznik nr.1 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy
2.Załącznik nr.2 do SIWZ – Oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3.Załącznik nr.3 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
4.Załącznik nr.4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu  z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
5.Załącznik nr.5 do SIWZ – Formularz oferty
6.Załącznik nr.6 do SIWZ -  Istotne postanowienia umowy

Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - I etap

Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.
5. Wzór zobowiązania innego podmiotu.
6.Wykaz robót budowlanych.
7.Wykaz osób.
8.Projekt umowy.
9.Przedmiary.
- Przedmiar instalacja kanalizacyjna.
- Przedmiar robót.
- Przedmiar -  Zbiornik- szambo Lewniowa .
10.Dokumentacja projektowa.
-Decyzja i projekt budowlany.
-Plan sytuacyjny lokalizacji zbiornika.

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną  w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Wzór zobowiązania innego podmiotu

6. Wykaz robót budowlanych

7. Wykaz osób

8. Projekt umowy

9. Przedmiary

10. Dokumentacja projektowa

 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik”

 Dokumentacja do pobrania z załączników:

Odpowiedź na zapytanie nr.1 w sprawie SIWZ
Aktualizacja - wykaz punktów

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
1.Formularz oferty.
2.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej.
3.Oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu.
4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.
5.Wzór zobowiązania innego podmiotu.
6.Wykaz punktów .
7.Projekt umowy.


Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną  w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy.

Aktualizacja:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ nr 1

Dokumentacja do pobrania z załączników:
Odpowiedź na zapytanie nr 1 w sprawie SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
1.Formularz oferty
2. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5.Wzór zobowiązania innego podmiotu
6.Wykaz robót budowlanych
7.Wykaz osób
8.Projekt umowy
9.Przedmiary
1. Zagospodarowanie terenu
2. Przyłącz wodociągowy, Kanalizację sanitarną
3. Instalacje elektryczne
4. Instalacje elektryczne
5. Instalacje sanitarne wewnętrzne
6. Instalacje sanitarne wewnętrzne
7. Architekturę stan wykończeniowy
8. Zadaszenie Z1
9. Architekturę stan wykończeniowy
10. Zadaszenie Z2, Z3
10.Dokumentacja projektowa

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik

Zmiana SIWZ nr 1
Odpowiedź na zapytania nr 1 w sprawie SIWZ
Wykaz punktów - uzupełniony
Projekt umowy - nowy obowiązujący


Ogłoszenie
SIWZ
1.Formularz oferty
2.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
5.Wzór zobowiązania innego podmiotu
6.Wykaz punktów
7.Projekt umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną
w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienieo przedłużeniu terminu składania ofert
Powiadomienie o zmianach w SIWZ
Odpowiedzi na zapytania nr 1 w sprawie SIWZ
USZEW PROJEKT WYKONAWCZY
Załącznik do odpowiedzi  z dnia 07.05.2019r.:
-2 DETAL
-3 DETAL
-4 DETAL
-Charakterystyka energetyczna budynku - Uszew
-RZUT DACHU

Ogłoszenie

SIWZ

1.Formularz oferty.

2.Oświadczenie  o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.

4.Oświadczenie wykonawcy  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5. Wzór zobowiązania innego podmiotu.

6.Wykaz robót budowlanych.

7.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

8.Projekt umowy.

9.Przedmiary:

Budynek wielofunkcyjny wraz z instalacjami i infrastrukturą zewnętrzną.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalne i przedszkolne w Uszwi.

Przedmiar robót. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalne i przedszkolne w Uszwi.

Przedmiar robót. Budowa obiektu łączącego  funkcje kulturalną i przedszkolną  w Uszwi, Biblioteka, Świetlica, Sala wielofunkcyjna Domu Kultury.

Przedmiar robót „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalna i przedszkolna w Uszwi – biblioteka, świetlica, sala wielofunkcyjna domu kultury" ETAP II.

Przedmiar robót "Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalna i przedszkolna w Uszwi – przedszkole" ETAP II.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – biblioteka, świetlica, sala wielofunkcyjna domu kultury.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – biblioteka, świetlica, sala wielofunkcyjna domu kultury.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego.  Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – przedszkole.

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego.  Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Przedszkole.

10.Dokumentacja projektowa.

.................................................................................................................................................

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
1 Formularz oferty
2 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
5 Wzór zobowiązania innego podmiotu
6 Wykaz robót budowlanych
7 Wykaz osób
8 Projekt umowy
9 Dokumentacja projektowa

-------------------------------------------------------------------------------------------

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - nowy obowiązujący
Projekt umowy - nowy obowiązujący

Ogłoszenie
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku do tej samej grupy kapitałowej
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Wzór zobowiązania innego podmiotu
Wykaz usług
Projekt umowy

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty