Menu główne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (przedsięwzięcie - rozbudowa zakładu produkcji okien)

RGPiOŚ.6220.1.1.2021.MW                              Gnojnik, dnia  20 kwietnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.2021.247 t.j./, w związku z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U.2020.256 t.j. ze zm./ zwanej dalej „k.p.a.”

zawiadamiam

że dniu 19 kwietnia 2021 r. na wniosek Pagen sp. z o. o., z siedzibą 32-864 Gnojnik 699,  reprezentowanej przez Pana Dominika Chamioło – Prezesa Zarządu, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ciąg pieszo-jezdny, plac manewrowy, parkingi, kanalizacja deszczowa) na działkach 179, 178, 177/1 oraz 177/2 w Gnojniku - rozbudowa istniejącego zakładu produkcji okien”.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie w godzinach pracy urzędu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019 r. poz. 1839/. 

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2021.247 t.j./, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzesku i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień. 

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2021.247 t.j./ oraz art. 49 k.p.a – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojnik, wsi  Gnojnik i Zawada Uszewska oraz opublikowanie na stronie internetowej www.gnojnik.p i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojnik. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

 

W załączeniu, zgodnie z art. 61 § 5 k.p.a. przekazuję klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych.

 

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowanie na stronie internetowej www.gnojnik.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojnik w dniu 20.04.2021 r.

 

Sprawę prowadzi:

Magdalena Wnęk, tel. (14) 68 69 600, e-mail: ,

 

 

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
2. aa.
3.

Do wiadomości:
1. PAGEN Sp. z o.o., 32-864 Gnojnik 699