Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 18.03.2021 r.

Wójt  Gminy Gnojnik  działając  na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Działka nr 441/14 o powierzchni 0,0451 ha położona na terenie wsi Biesiadki objęta KW TR1B/00068156/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: D41 MU tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej (około 0,0120 ha) i KD (DG-L) tj. drogi gminne – lokalne, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego (cała działka), 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa, 18-KO tj. obszary koncentracji osadnictwa, 21-AG tj. obszary aktywności gospodarczej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak. Ze względu na kształt i wielkość działka nie może być zagospodarowana samodzielnie.
- cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100)  /tj. tereny MU** o pow. 0,0120 ha – 986,88 zł brutto (802,34 zł netto + 23% VAT) + pozostała część działki zwolniona z podatku VAT – 2 213,12 zł brutto/.


Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) lub innych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, dnia 18 marca 2021 r.