Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 18.03.2021 r.

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 1399 o powierzchni 0,21 ha położona na terenie miejscowości Uszew zapisana w KW TR1B/00062226/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E169 RZ-RK,RW tj. tereny użytków zielonych na obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych oraz na obszarach ochrony proj. wielofunkcyjnych zbiorników wodnych (około 0,2092 ha) oraz E4 WS tj. tereny wód powierzchniowych, śródlądowych (pozostała część działki), ponadto działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 3-T tj. tereny funkcjonalne rekreacji, wyznaczone w obrębie miejscowości Uszew oraz 19-PK tj. obszary przyrodniczo-krajobrazowe, obejmujące tereny rolne nie zainwestowane i przeznaczone do ochrony przed zainwestowaniem. Działka bez dostępu do drogi publicznej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.
- cena wywoławcza nieruchomości: 4 000,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) lub innych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, dnia 18 marca 2021 r.