Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 08.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 941/7 o pow. 0,11 ha położona w Gnojniku, zapisana w KW nr TR1B/00090303/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: KD (DK-GP) NR75 - drogi krajowe - główne przyspieszonego, A90 RP-RT - tereny użytków rolnych w obrębie 17-KD1 - A,B,C przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska (uciążliwości) drogi krajowej nr 75, ponad to działka ta zlokalizowana jest  w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa, 4-C - Obszar promocji i rozwoju gminy, obejmującego centrum administracyjne gminy, 17-KD1(A) tj. tereny przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi krajowej nr 75, 18-KO tj.  Obszary koncentracji osadnictwa, 21-AG - Obszary aktywności gospodarczej. Działka z dostępem do drogi gminnej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.

- cena wywoławcza nieruchomości: 3 200,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100) zwolniona z Vat

Termin złożenia wniosku o nabycie bezprzetargowe przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) lub innych przepisów upływa z dniem 23  marca 2021 r.

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

 

Gnojnik, dnia 8 lutego 2021 r.