Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 08.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka nr 943 o powierzchni 0,05 ha położona na terenie wsi Gnojnik zapisana w KW TR1B/00093599/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: KD(DK-GP) tj. tereny komunikacji drogowej, drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz (około 0,004 ha), A90 RP-RT tj. tereny użytków rolnych w obrębie 17-KD1 - A,B,C przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska (uciążliwości) drogi krajowej nr 75 (około 0,046 ha), ponad to działka ta zlokalizowana jest  w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj.  tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa, 4-C tj. obszar promocji i rozwoju gminy, obejmującego centrum administracyjne gminy, 21-AG tj. obszary aktywności gospodarczej, 17-KD1(A) tj. strefa oddziaływań ekstremalnych w pasie 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Działka położona przy drodze krajowej nr 75. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.

2. Działka nr 942/2 o powierzchni 0,01 ha położona na terenie wsi Gnojnik zapisana w KW TR1B/00093599/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: A90 RP-RT tj. tereny użytków rolnych w obrębie 17-KD1 - A,B,C przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska (uciążliwości) drogi krajowej nr 75 (około 0,01 ha), ponad to działka ta zlokalizowana jest  w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj.  tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa, 4-C tj. obszar promocji i rozwoju gminy, obejmującego centrum administracyjne gminy, 21-AG tj. obszary aktywności gospodarczej, 17-KD1(A) tj. strefa oddziaływań ekstremalnych w pasie 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz, 17-KD1(B) tj. strefa zagrożeń w pasie 25 - 60 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Działka bez dostępu do drogi publicznej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.

3. Działka nr 578/2 o powierzchni 0,01 ha położona na terenie wsi Gnojnik zapisana w KW TR1B/00093600/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: KD(DK-GP) tj. tereny komunikacji drogowej, drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz (około 0,008 ha), A90 RP-RT tj. tereny użytków rolnych w obrębie 17-KD1 - A,B,C przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska (uciążliwości) drogi krajowej nr 75 (około 0,002 ha), ponad to działka ta zlokalizowana jest  w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa,  4-C tj. obszar promocji i rozwoju gminy, obejmującego centrum administracyjne gminy, 21-AG tj. obszary aktywności gospodarczej, 17-KD1(A) tj. strefa oddziaływań ekstremalnych w pasie 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Działka położona przy drodze krajowej nr 75. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak.

- cena wywoławcza nieruchomości: 2 200,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100) zwolniona z Vat

Termin złożenia wniosku o nabycie bezprzetargowe przez osoby uprawnione, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) lub innych przepisów upływa z dniem 23  marca 2021 r.

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

 

Gnojnik, dnia 8 lutego 2021 r.