Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (część działki nr 138 w Gnojniku)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Część nieruchomości gruntowej położonej w Gnojniku  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 138 tj. 0,70 ha (całkowita wielkość działki: 6,19 ha), zapisanej w księdze wieczystej nr TR1B/00060704/2  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku, tj. stadion piłkarski wraz zapleczem sanitarnym wskazany na załączniku graficznym do ogłoszenia. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona  jest jako tereny: A10 UK,ZP, US tj. tereny usług kultury, zieleni parkowej oraz urządzeń sportowych; KD (DK-GP) NR 75 tj. tereny komunikacji drogowej drogi krajowej nr 75 Brzesko-Nowy Sącz; KD (DG-L) tj.  tereny komunikacji drogowej dróg gminnych klasy L (lokalnych). Ponadto działka nr 138 położona w Gnojniku zlokalizowana jest  w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa; 4-C tj. tereny obszaru promocji i rozwoju gminy, obejmującego centrum administracyjne gminy; 5K-2 tj. tereny Strefy Ochrony Konserwatorskiej zabytkowych obiektów i obszarów wykazanych w Ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 17-KD1 (A,B,C)  tj. tereny przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi krajowej nr 75 – strefa oddziaływań ekstremalnych (A), strefa zagrożeń (B) oraz strefa uciążliwości akustycznej (C); 18-KO tj. tereny koncentracji osadnictwa; 23-KU tj. tereny obszarów kontrolowanej urbanizacji; 24-RH tj. tereny obszarów przekształceń i rehabilitacji. Równocześnie na terenie działki wyznaczono granice stref ochronnych 17-E (15kV) tj. tereny strefy ochronnej (bezpieczeństwa) linii elektroenergetycznej 15kV.

- przeznaczenie: prowadzenie działalności statutowej,

- forma przekazania: umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem kultury fizycznej Ludowy Klub Sportowy ‘PAGEN”, z siedzibą Gnojnik 141

- użyczenie na czas nieokreślony

 

Biorący w użyczenie zostanie obciążony podatku od nieruchomości w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j).

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, dnia 11.06.2021 r.