Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 11.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Pomieszczenia o łącznej powierzchni 208,50 m2 w budynku Domu Strażaka w Gnojnik zlokalizowanym na działce nr 160/4 o powierzchni 0,40 ha położonej w obrębie Gnojnik, zapisanej w księdze wieczystej nr TR1B/00060704/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku tj. duża sala widowiskowa o powierzchni 197  m2 oraz toalety o powierzchni 11,50 m2– znajdujące się na 2 piętrze budynku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona  jest jako tereny A5 UI,UN-S tj. tereny usług innych oraz niepublicznych w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) w strefach uciążliwości komunikacji drogowej, które stanowią około 0,36 ha przedmiotowej działki; A2 MNU-S tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych, które stanowią około 0,005 ha przedmiotowej działki; KD (DK-GP) NR 75 tj. tereny komunikacji drogowej, drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz, które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki, ponad to działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki; 

2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa wyznaczone w centralnej części gminy w obrębie miejscowości Gnojnik, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki; 4-C tj. tereny obszaru promocji i rozwoju gminy, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki; 5K-3 tj. tereny Strefy Ekspozycji Krajobrazowej – zabytkowych obiektów i obszarów obejmującą otoczenie obiektów i obszarów objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej 5K-1 wykazanych w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków (w otoczeniu terenu A16 UKS,ZP – zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Marcina z najbliższym otoczeniem i drzewostanem oraz cmentarza przykościelnego oraz tereny A10 UK,ZP,US – parku podworskiego), które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki; 12-ZW tj. tereny obszarów zagrożonych podtopieniem, które obejmują powierzchnię działki oznaczoną symbolem KD (DK-GP) NR 75; 17-KD1 (A,B,C) tj. tereny przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska w otoczeniu drogi krajowej nr 75 – strefa oddziaływań ekstremalnych (A), strefa zagrożeń (B) oraz strefa uciążliwości akustycznej (C); 18-KO tj. tereny koncentracji osadnictwa; 23-KU tj. tereny obszarów kontrolowanej urbanizacji, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki; 24-RH tj. tereny obszaru przekształceń i rehabilitacji w obrębie centrum miejscowości Gnojnik, które obejmują całą powierzchnię działki  , przez przedmiotową przechodzą linie energetyczne oznaczone symbolem 17-E (15kV) wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa) oraz na wyżej wskazanej działce znajduje się stacja transformatorowa oznaczona symbolem GN.-I.

- przeznaczenie lokalu: prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (realizacja projektu „Podejmij wyzwanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR)

- forma przekazania: użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gnojniku (Zarządzenie Wójta Gminy Gnojnik)

- czas użyczenia do 10 lat

 

Biorący w użyczenie zostanie obciążony podatku od nieruchomości w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.).

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, 11.02.2021 r.