Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - 08.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Gnojnik przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Pomieszczenia w budynku Domu Strażaka w Lewniowej, Lewniowa 249 posadowionym na działce nr 152/1 o powierzchni  0,1356 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Lewniowa, wpisanej do księgi wieczystej nr 18675 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzesku tj. 

a) kuchnię o pow. 22m2, sali klubowej o pow. 21 m2, dwie toalety – na parterze - do wyłącznego użytku

b) salę spotkań wraz z korytarzem i kącikiem gospodarczym na I Piętrze o powierzchni 242 m2 - do wyłącznego użytku

c) część wspólną na parterze tj. hall oraz klatka schodowa – będącą we wspólnym używaniu przez inne podmioty korzystające z budynku

W planie zagospodarowania przestrzennego, działka nr 152/1 leży w terenach oznaczonych jako D6 UI - tereny usług innych oraz D8 UO,US - tereny usług oświaty oraz tereny sportowe, ponad to działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię wyżej wskazanej części działki;, 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa oraz 18-KO tj. obszary koncentracji osadnictwa.

- przeznaczenie lokalu: prowadzenie działalności związanej z realizacją projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu „Senior+” edycja 2018 realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+ lata 2015 – 2020”.

- forma przekazania: Umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem  Rozwoju Wsi Lewniowa „Z NAMI ŁATWIEJ”

- czas użyczenia do 3 lat

Biorący w użyczenie zostanie obciążony podatkiem od nieruchomości w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j ze zm).

Gnojnik, 08.02.2021 r.