Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 26.11.2021 r.

Wójt Gminy Gnojnik podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 26 listopada 2021 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością mienia komunalnego Gminy Gnojnik przeznaczonych do najmu.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021poz.1899 tj.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

 

1. Lokal użytkowy o powierzchni 61,16 m2 zlokalizowany na działkach:

- nr 522 o powierzchni 0,06 ha położonej w obrębie  Gosprzydowa, zapisanej w księdze wieczystej nr TR1B/00013623/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona  jest częściowo jako tereny C5Ul-ZO tj. tereny usług publicznych innych, na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia 11-ZO, a częściowo jako tereny KD(DP-Z) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg powiatowych klasy Z (zbiorczych)

- nr 521/2 o powierzchni 0,01 ha położonej w obrębie Gosprzydowa, zapisanej w księdze wieczystej nr TR1B/00090515/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona  jest jako tereny C5Ul-ZO tj. tereny usług publicznych innych, na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia 11-ZO, a częściowo jako tereny MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych o wyższym stopniu zagrożenia 11-ZO 

- cena wywoławcza najmu – 220 zł/miesięcznie netto + podatek VAT w stawce 23%

- przeznaczenie lokalu: działalność usługowo - handlowa

- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT

- czas najmu - 3 lata.

2. Przestrzeń dachu oraz w pomieszczeniu technicznym na poddaszu o łącznej powierzchni 2 m2 w budynku „Dom Strażaka w Lewniowej” oznaczonym nr porządkowym 249 stanowiącym własność Gminy Gnojnik, zlokalizowanym na działce 152/1 o powierzchni 0,1356 ha, zapisanej w KW TR1B/00018675/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka stanowi tereny oznaczone jako D6 UI tj. tereny usług innych oraz D8 UO,US tj. tereny usług oświaty oraz tereny sportowe.

- cena wywoławcza najmu – 130,00 zł/miesięcznie netto + podatek VAT w stawce 23%

- przeznaczenie: umiejscowienie anten i urządzeń bazowej stacji radiowej, 5,2 GHz i PON celem rozprowadzania Internetu drogą radiową i światłowodową

- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do ostatniego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT

- czas najmu - 3 lata

3. Lokal użytkowy o powierzchni 28,23 m² zlokalizowany na działce 944  o powierzchni 0,15 ha w Uszwi, zapisanej w KW nr TR1B/00062226/1 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako UO, US tj. tereny usług publicznych- oświaty oraz sportu na obszarach zagrożonych podtopieniem. Nieruchomość położona  przy drodze gminnej, w centrum  miejscowości Uszew.

- cena wywoławcza najmu – 750 zł/ miesięcznie netto + podatek VAT w stawce 23%

- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na postawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT 

- przeznaczenie lokalu: usługi publiczne- zdrowia

- czas najmu – 3 lata

4. Lokal użytkowy, mieszczący się w budynku nr 774 w Gnojniku (cześć II) tj. pomieszczenia produkcyjno – magazynowo - usługowe o powierzchni 143,4 m2. Budynek nr 774 w Gnojniku zlokalizowany jest na działce nr 481/5, zapisanej w KW TR1B/00059715/2 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenie produkcyjnym, parkingów publicznych oraz usług niepublicznych. Nieruchomość położona przy drodze gminnej, w centrum miejscowości Gnojnik, stanowiąca kompleks budynków produkcyjno – usługowych.

- cenę wywoławczą najmu w wysokości 6,80 zł netto/m2/miesięcznie + podatek VAT w stawce 23%.

- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na postawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT 

- przeznaczenie lokalu: usługi produkcyjno-usługowo-produkcyjne 

- czas najmu – 3 lata

 

Ustalone kwoty wywoławcze nie obejmują podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j.).

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, 25.11.2021 r.