Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 14.04.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Pomieszczenie o powierzchni użytkowej 619,2 m2 w budynku nr 772 w Gnojniku zlokalizowanym na działce 481/5 w Gnojniku, zapisanej w KW TR1B/00059715/2 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenie produkcyjnym, parkingów publicznych oraz usług niepublicznych. Nieruchomość położona przy drodze gminnej, w centrum miejscowości Gnojnik, stanowiąca kompleks budynków produkcyjno – usługowych.

- charakterystyka lokalu: hala  o pow. 619,2 m2, uzbrojenie budynku: energia

- cena wywoławcza najmu – 6,76 zł brutto za m2/miesięcznie (słownie złotych: sześć 76/100) w tym  VAT 23%

- wynagrodzenie za czynsz płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT

- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- przeznaczenie lokalu: działalność produkcyjno-magazynowo-usługowa.

- czas najmu – do 10 lat

Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Gnojnik

mgr Sławomir Paterek

 

Gnojnik, 14.04.2021 r.