Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 08.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Lokal użytkowy (kiosk handlowy) o powierzchni użytkowej 68,42 m2  zlokalizowany na działce nr 160/4 o powierzchni 0,40 ha,  zapisanej w KW nr TR1B/00060704/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka przeznaczona jest pod usługi inne, usługi niepubliczne o  niesprecyzowanym przeznaczeniu, w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) oraz na obszarach przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska zw. z infrastrukturą techniczną, w strefach uciążliwości komunikacji drogowej. Nieruchomość położona w centrum miejscowości Gnojnik.

- cena wywoławcza najmu – 22,00 zł/ m2 miesięcznie brutto w tym VAT 23%

- zmiana wysokości czynszu będzie następowała 1 stycznia każdego roku na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- wynagrodzenie za czynsz płatne z góry do ostatniego dnia miesiąca po otrzymaniu faktury VAT

- przeznaczenie lokalu: działalność usługowo – handlowa

- czas najmu –  do3 lat

Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca, w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.).

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

 

Gnojnik, 08.02.2021 r.