Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (infrastruktura wodno-kanalizacyjna)

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1. Część działki ewidencyjnej nr 488 o powierzchni 0,01 ha położonej w Gnojniku, zapisana w księdze wieczystej nr TR1B/00060704/2, na której posadowiona jest pompownia ścieków P1.

2. Działka ewidencyjna nr 870/11 o powierzchni 0,0269 ha położona w Gnojniku, zapisana w księdze wieczystej nr TR1B/00097795/4, na której posadowiona  jest pompownia ścieków P2.

3. Część działki ewidencyjnej nr 546/8 o powierzchni 0,01 ha położona w Gosprzydowej, zapisana w księdze wieczystej nr TR1B/00010118/2, na której posadowiona jest pompownia ścieków P3.

4. Działka ewidencyjna nr 82/2 o powierzchni 0,0308 ha położona w Uszwi, zapisana w księdze wieczystej nr TR1B/00098061/7, na której posadowiona jest pompownia ścieków P4.

5. Działka ewidencyjna nr 1940/1 o powierzchni 0,0111 ha położona w Uszwi, zapisana w księdze wieczystej nr TR1B/00097601/8, na której posadowiona jest pompownia ścieków P5.

6. Część działki ewidencyjnej nr 67 o powierzchni 0,01 ha położona w Zawadzie Uszewskiej, zapisana w księdze wieczystej nr TR1B/00008288/7, na której posadowiona jest pompownia ścieków P6.

7. Część działki ewidencyjnej nr 591 o powierzchni 0,01 ha położona w Zawadzie Uszewskiej, zapisana w księdze wieczystej nr TR1B/00097333/8, na której posadowiona jest pompownia ścieków P8.

8. Działka ewidencyjna nr 352/4 o powierzchni 0,0170 ha położona w Zawadzie Uszewskiej, zapisana w księdze wieczystej nr TR1B/00097797/8, na której posadowiona jest pompownia ścieków P10.

Poza ww. nieruchomościami przedmiotem umowy dzierżawy będzie infrastruktura techniczna tj.:

a) sieć wodociągowa wraz z komorą pomiarową  w miejscowości Uszew dz.  2080 oraz Poręba Sytkowska  dz. 2831 – Łącznik wodociągowy zasilający w wodę od strony Gminy Brzesko: sieć wodociągowa oraz komora pomiarowa wraz z  zasilaniem i monitoringiem (sieć wodociągowa Ø160 mm – 693,10 mb, komora wodomierzowa – 1 kpl., - węzeł hydrantowy – 1 kpl., węzeł A, A1, B1, B – 1 kpl.);

b) sieć kanalizacyjna w miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew (1546,59 mb sieci kanalizacyjnej Dn 250; 12453,86 mb sieci kanalizacyjnej Dn 200; 2591,97mb sieci kanalizacyjnej Dn 160; 1739,67 mb sieci kanalizacji tłocznej Dn 90) oraz farmę fotowoltaiczna o mocy 39,05kW na oczyszczalni ścieków w Gnojniku.

cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 98 580,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt 00/100) 

przeznaczenie: prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 t.j.),

- wynagrodzenie za czynsz płatne za każdy kwartał w czterech równych ratach po 24 645,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć 00/100) w terminach do 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października. oraz do 31 grudnia

- czas dzierżawy – do 2 lat

Ustalona kwota czynszu najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca, w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j.)

 

Z up. Wójta
Anna Rachwalik
Sekretarz Gminy

 

Gnojnik, dnia 9 czerwca 2021 r.