Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część B działki nr 157/3 w Gnojniku)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 157/3 położonej na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,0473 ha oznaczona literą B na załączniku graficznym do ogłoszenia. W planie zagospodarowania przestrzennego, działka 157/3 położona w Obrębie Gnojnik leży w terenach oznaczonych jako KD (DG-L) tj. drogi gminne - lokalne (około 0,01 ha), A88 MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (około 0,21 ha), ponadto działka ta zlokalizowana jest w całości w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza, 2-R tj. tereny funkcjonalnego rolnictwa, wyznaczone w obrębie miejscowości Uszew , 18-KO tj. tereny koncentracji osadnictwa, nadto przez wyżej wskazaną działkę ewidencyjną przechodzą linie energetyczne oznaczone symbolem 17-E (15kV) wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa). Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi  księgę wieczystą nr TR1B/00022323/9.

Powierzchnia nieruchomości: 0,0473 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 0,24 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 5 lat

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 11.06.2021 r.