Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.04.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 836/6 położonej na terenie wsi Uszew o pow. 0,62 ha, objęta KW TR1B/00024599/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E239 MN** - nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, E6 RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodowych, leśnych i rybackich, E51 RP - tereny użytków rolnych, E58 MN* - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz K KD (DG-D) - drogi gminne - dojazdowe, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj. tereny obszaru funkcjonalnego rolnictwa, 18-KO - Obszary koncentracji osadnictwa

Powierzchnia nieruchomości: 0,62 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 3,10 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 5 lat

 

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

WÓJT GMINY GNOJNIK
mgr Sławomir Paterek

 

Gnojnik 30.04.2021 r.