Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.04.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości: Część działki nr 1053/2 położona na terenie wsi Gnojnik o pow. 0,12 ha, klasa bonitacyjna: RIVa-0,12 ha (całkowita powierzchnia działki 0,13 ha), objęta KW TR1B/00008708/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenie oznaczonym jako A111RP tj. w terenie użytków rolnych, a częściowo w terenie w terenie oznaczonym jako A65LZ/LD – tj. terenie zadrzewień z dopuszczeniem zalesienia, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj. tereny obszaru funkcjonalnego rolnictwa, 10-ZO - Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych o niższym stopniu zagrożenia, 21-AG - Obszary aktywności gospodarczej.

Powierzchnia nieruchomości: 0,12 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 0,6 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 5 lat

 

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

WÓJT GMINY GNOJNIK
mgr Sławomir Paterek

 

Gnojnik 30.04.2021 r.