Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 30.04.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości: Część działki nr 765/3 położonej na terenie wsi Gosprzydowa o pow. 0,91  ha, klasa bonitacyjna: RIVa-0,76 ha; ŁV-0,11 ha; PsIV-0,04 ha (całkowita powierzchnia działki 1,07 ha), objęta KW TR1B/00083235/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku, w planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży częściowo w terenie oznaczonym jako C27MU – tj. terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej ,C76RS/RD – tj. terenie sadów z dopuszczeniem zalesienia,  C149 LZ - tereny zadrzewień oraz KD (DG-D) - drogi gminne – dojazdowe, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 3-T tj. tereny obszaru funkcjonalnego turystyki, 10-ZO - obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych o niższym stopniu zagrożenia, 11-OS - obszary osuwiskowe, 18-KO - obszary koncentracji osadnictwa

Powierzchnia nieruchomości: 0,91 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 4,55 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 5 lat

 

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

WÓJT GMINY GNOJNIK
mgr Sławomir Paterek

 

Gnojnik 30.04.2021 r.