Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 192 położonej na terenie wsi Zawada Uszewska o pow. 0,31 ha, objęta KW TR1B/00077982/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: F17 RP,RZ-RB,RK - tereny użytków rolnych oraz tereny użytków zielonych na obszarach o szczególnych wartościach bonitacyjnych gleb oraz na obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych, F17 RZ/RD - tereny użytków zielonych z dopuszczeniem zalesienia,  F9 RP,RZ-RB,RK - tereny użytków rolnych oraz tereny użytków zielonych na obszarach o szczególnych wartościach bonitacyjnych gleb oraz na obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 3-T tj. tereny obszarów funkcjonalnego turystyki, 19-PK,20-R - Obszary przyrodniczo-krajobrazowe, obejmujące tereny rolne nie zainwestowane i przeznaczone do ochrony przed zainwestowaniem.

Powierzchnia nieruchomości: 0,31 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,55 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 5 lat

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)


Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 17.02.2021 r.