Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I.

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 236 położonej na terenie wsi Gnojnik o pow. 1,10 ha, objęta KW TR1B/00088173/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: A246 MN** - nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; A120 MN* - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; A322 MN-OS - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach osuwiskowych; A320 MN-OS - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach osuwiskowych; A125 RP - tereny użytków rolnych, A29 RS/RD - tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia; A79 RS/RD - tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia, KD (DG-D) - drogi gminne - dojazdowe, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa, 4-C - Obszar promocji i rozwoju gminy, obejmującego centrum administracyjne gminy; 10-DE - Obszary zagrożone procesami denudacyjnymi; 11-OS - Obszary osuwiskowe; 18-KO - Obszary koncentracji osadnictwa; 21-AG - Obszary aktywności gospodarczej.

Powierzchnia nieruchomości: 1,10 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 5,5 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 5 lat

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 17.02.2021 r.