Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 17.02.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie ustawy  z  dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 754/5 położonej na terenie wsi Gosprzydowa o pow. 1,06 ha (klasa bonitacyjna: RIVa-0,85 ha; RIVb-0,16 ha; PsIV-0,05 ha) ), objęta KW TR1B/00077852/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: C76 RS/RD - tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia, C77 RP - tereny użytków rolnych oraz C149 LZ - tereny zadrzewień, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 3-T tj. tereny obszarów funkcjonalnego turystyki, 10-ZO - obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych o niższym stopniu zagrożenia oraz 17-E 15kV - strefa ochronna (bezpieczeństwa) linii elektroenergetycznej.

Powierzchnia nieruchomości: 1,06 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo 

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 5,3 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 5 lat

Ustalona kwota czynszu dzierżawnego nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik. 

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 j.t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Gnojnik
mgr Sławomir Paterek

Gnojnik 17.02.2021 r.